Sprowadzenie rodziny do Szwajcarii

Sprowadzenie rodziny do Szwajcarii

Przepisy dotyczące procedury sprowadzenia członków rodziny do Szwajcarii są skomplikowane i różnią się w zależności od kraju pochodzenia obywatela. Ustawą nadrzędną, stanowiącą w procesie łączenia rodzin jest Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób między Szwajcarią a UE/EFTA. 

Zgodnie z jej postanowieniami, celem łączenia rodzin jest umożliwienie jej wspólnego życia i prawne zabezpieczenie. Mieszkańcy Szwajcarii, którzy posiadają zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt krótkoterminowy (najemcy, osoby samozatrudnione, osoby niewykonujące pracy zarobkowej i usługodawcy), mają prawo przywieźć ze sobą/sprowadzić członków rodziny:

 • małżonków, zarejestrowanych partnerów, niezamężnych/żonatych dzieci poniżej 18 roku życia i wnuki, pozostających na utrzymaniu;
 • krewnych lub krewnych współmałżonka (bez względu na narodowość), pozostających na utrzymaniu (rodzice, dziadkowie).

 

Wizy dla rodziny

Mieszkańcy Szwajcarii, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały C lub obywatelstwo szwajcarskie mogą sprowadzić swoje dzieci i małżonków/partnerów, korzystając z wizy przeznaczonej do celów łączenia rodzin. Jeżeli rezydent Szwajcarii pochodzi z kraju Unii Europejskiej lub EFTA, może również starać się o pobyt dla rodziców i dziadków. Wniosek o wizę należy złożyć przed planowanym wjazdem na teren Szwajcarii. Zostanie on zweryfikowany pod kątem ewentualnego naruszenia praw oraz sprawdzony, czy nie istnieją podstawy do jego cofnięcia.

Osoby, które przebywają w Szwajcarii na zezwoleniach tymczasowych B lub L nie mają automatycznego prawa, aby sprowadzić rodzinę. Może się tak jednak stać za zezwoleniem danego kantonu, jeśli rezydent udowodni, że członkowie rodziny będą mieli zapewnione odpowiednie zakwaterowanie i będą w stanie utrzymać się bez korzystania z funduszy publicznych.

Studenci posiadający zezwolenie na pobyt tymczasowy (B lub L)  zazwyczaj nie mają możliwości sprowadzenia członków rodziny, chyba że pozostają w związku małżeńskim bądź posiadają dzieci na utrzymaniu.

Formalności związane z wjazdem i pobytem w Szwajcarii

Aby połączenie rodzin zostało zatwierdzone, należy dostarczyć następujące dokumenty i informacje:

 • Akt małżeństwa;
 • Akt urodzenia lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju pochodzenia, potwierdzające stopień pokrewieństwa i więzi rodzinne;
 • W przypadku par w separacji i rozwiedzionych lub opiekunów zastępczych: dowód opieki (orzeczenie sądowe) nad dziećmi lub zezwolenie na opiekę zastępczą dla wnuków;
 • Osoby niepracujące za wynagrodzeniem: potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych; 
 • W przypadku krewnych, którzy są na utrzymaniu: dowód okresu i wysokości alimentów oraz potwierdzenie wspólnego zamieszkiwania za granicą, jeśli takowe miało miejsce;
 • Kopię umowy najmu mieszkania o odpowiednich warunkach do zamieszkiwania całej rodziny.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt, członkowie rodziny muszą przedstawić następujące dokumenty:

 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • świadectwo wydane przez właściwy organ kraju pochodzenia, potwierdzające związek rodzinny;
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa pochodzenia, potwierdzające pozostawanie na utrzymaniu rezydenta bądź zamieszkiwanie w tym samym gospodarstwie domowym.
 

Odpowiednie mieszkanie dla rodziny

Mieszkanie dla rodziny  powinno spełniać odpowiednie, ustalone przepisami, warunki: 

 • być w stanie rzeczywiście pomieścić całą rodzinę, przyjmuje się, że liczba osób minus jeden powinna odpowiadać liczbie dostępnych pokoi;
 • spełniać wymogi zdrowotne lub przeciwpożarowe dla zakwaterowania całej rodziny;
 • nie posiadać zastrzeżeń ze strony wynajmującego;
 • jeśli mieszkanie nie ma wymaganego metrażu lub planowana liczba lokatorów przekracza maksymalne obłożenie określone w umowie najmu, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wynajmującego;
 • w przypadku odmowy, wnioskodawcy przysługuje okres 3 miesięcy na znalezienie mieszkania odpowiadającego potrzebom ich rodziny, pod warunkiem, że spełni pozostałe wymagania, w szczególności zapewni wystarczającą ilość środków finansowych;
 • jeżeli po upływie trzech miesięcy wnioskodawca nadal nie spełni wymogu posiadania odpowiedniego mieszkania, wniosek o wjazd lub pobyt może zostać odrzucony.
 

Przy sprowadzaniu rodziny, obowiązkowe jest, aby jej członkowie mieszkali razem, inaczej cel łączenia rodzin nie zostałby osiągnięty.

Wymóg wspólnego zamieszkiwania nie obowiązuje:

 • jeżeli istnieją ważne i oczywiste powody zawodowe, które przemawiają za oddzielnymi miejscami zamieszkania;
 • jeśli względy rodzinne przemawiają za odrębnymi mieszkaniami, a wspólnota rodzinna nadal istnieje (powody muszą być obiektywne i mieć określoną wagę).
 

Ważność prawa pobytu dla członków rodziny

Dokument pobytowy dla członków rodziny ma taki sam okres ważności jak dokument zezwalający na pobyt dla pierwotnego wnioskodawcy (głównego posiadacza prawa).

Dostęp do rynku pracy

Członkowie rodziny, którzy wjechali do Szwajcarii w ramach łączenia rodzin:

 • małżonek/partner i dzieci poniżej 21 roku życia, pozostające na utrzymaniu, bez względu na obywatelstwo, mają prawo do pracy w całej Szwajcarii w wybranym przez siebie sektorze bądź do samozatrudnienia, w takim wypadku możliwe, że osoba podejmująca się zatrudnienia, będzie musiała zgłosić to w urzędzie gminy i złożyć wniosek o nowe pozwolenie na pobyt jako osoba pracująca. 
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, wnuki) nie są uprawnieni do wykonywania pracy zarobkowej.
 

Dostęp do kształcenia

Dzieci cudzoziemców z przysługującym prawem pobytu w Szwajcarii, bez względu na stan zatrudnienia, mają prawo do uczestniczenia w kształceniu ogólnym oraz praktykach i szkoleniach zawodowych na takich samych warunkach jak dzieci szwajcarskie.

Zmiana w sytuacji rodzinnej – śmierć lub rozwód

W przypadku rozwiązania małżeństwa, w następstwie rozwodu bądź śmierci, członkowie rodziny będący obywatelami UE/EFTA, mogą samodzielnie wystąpić o pierwotne prawo pobytu, jeżeli wykonują pracę zarobkową lub spełniają wymogi dotyczące pobytu bez wykonywania pracy zarobkowej, tj. posiadają wystarczające środki finansowe na utrzymanie.

 Aby członkowie rodziny mieli prawo do pozostania w Szwajcarii, musi być spełniony jeden z poniższych warunków:

 • osoba zatrudniona mieszkała na stałe w Szwajcarii minimum dwa lata w momencie śmierci;
 • śmierć osoby zatrudnionej była spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 • małżonek (zmarłej osoby zatrudnionej) posiada obywatelstwo szwajcarskie lub utracił je w wyniku zawarcia małżeństwa.

Odmowa wydania zezwolenia na pobyt (lub przedłużenia)  

Władze kantonalne mogą odmówić wydania lub przedłużenia zezwolenia na pobyt członków rodziny lub cofnąć wydane wcześniej zezwolenie, jeżeli udowodnione zostanie oszustwo, nastąpi sfałszowanie dokumentów, zawarcie fikcyjnego małżeństwa lub adopcji przez pełnomocnika.

 

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać u naszych doradców, jak również odnaleźć w rozporządzeniach oraz Umowie o swobodnym przepływie osób z UE. 

Źródła:
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/neu_zugezogen/familiennachzug.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz/faq.html#1426730450
https://www.zh.ch/de/migration-integration/einreise-aufenthalt/personenfreizuegigkeit-eu-efta.html
https://www.zh.ch/de/migration-integration/einreise-aufenthalt/familiennachzug.html
https://www.kancelariajablonscy.pl/pozwolenia-na-pobyt-w-szwajcarii-przeglad-przepisow-i-informacji/

Formularz kontaktowy

Nie przegap premiery naszego ebooka!

Zapisz się na listę mailngową zyskując informację jako pierwszy, kiedy będziesz mógł uzyskać nasz praktyczny poradnik o życiu w Szwajcarii w wersji cyfrowej!